REKRUTACJA INFORMACJE

 1. W ramach projektu rekrutacja dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat obywać się będzie w sposób ciągły i etapowy z zachowaniem zasad równego dostępu bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 2. Uczestnikiem Projektu (UP) może być osoba, która w chwili podpisywania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie spełnia łącznie następujące kryteria:
  • Zamieszkiwać na terenie Poznania
  • wiek uczestnika 10 -14 lat (uczniowie szkoły podstawowej)
  • lub
  • wiek uczestnika 15-18 lat (uczniowie szkoły średniej)
 3. Każda grupa wiekowa będzie się składała z 10 uczestników. Dla każdej grupy wiekowej przewidziano w projekcie po łącznie 15 zajęć (1 zajęcia- 2 godziny lekcyjne) 1 szkolenia z 5 wskazanych obszarów.
 4. O zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryterium grupy docelowej
 5. Zgłoszenia do udziału w projekcie w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów:
  • Formularz zgłoszeniowy (dokonuje się wybór udziału w 1 szkoleniu)
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Oświadczenie uczestnika projektu
 6. Dokumenty dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania oraz w siedzibie Biura Projektu oraz poszczególnych filiach Bibliotek Raczyńskich .Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu lub w jednej z filii Bibliotek lub przesłać pocztą (tradycyjną/elektroniczną).
 7. Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowanie udziałem w Projekcie, po wcześniejszym zgłoszeniu będą miały zapewnioną możliwość i pomoc podczas wypełniania dokumentów rekrutacyjnych przez przeszkolone osoby w Biurze projektu, na spotkaniach informatycznych oraz telefonicznie.
 8. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
A A A A A A
A A A A A A