REKRUTACJA INFORMACJE

 1. W ramach projektu rekrutacja dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat obywać się będzie w sposób ciągły i etapowy z zachowaniem zasad równego dostępu bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 2. Uczestnikiem Projektu (UP) może być osoba, która w chwili podpisywania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie spełnia łącznie następujące kryteria:
  • Zamieszkiwać na terenie Poznania
  • jest w wieku 10 -18 lat
 3. Każda grupa wiekowa będzie się składała z ok. 10-15 uczestników. Dla każdej grupy wiekowej przewidziano w projekcie po łącznie 30 godzin dydaktycznych.
 4. O zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryterium grupy docelowej.
 5. Zgłoszenia do udziału w projekcie w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów:
  • Formularz zgłoszeniowy (można wybrać tylko jedno szkolenie)
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Oświadczenie uczestnika projektu
 6. Dokumenty dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania oraz w siedzibie Biura Projektu oraz poszczególnych filiach Bibliotek Raczyńskich. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu lub w jednej z filii Bibliotek lub przesłać pocztą (tradycyjną/elektroniczną).
 7. Osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane udziałem w Projekcie, po wcześniejszym zgłoszeniu będą miały zapewnioną pomoc podczas wypełniania dokumentów rekrutacyjnych przez przeszkolone osoby.
 8. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
 9. Projekt „Cyfrowy skok w GOK –Miasto Poznań” nr POPC.03.02.00-00-0454/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. - O projekcie
A A A A A A
A A A A A A